Skip to main content

golfheader

Miljöfrågor i fokus

Golfen står inför stora miljö- och samhällsutmaningar exempelvis klimatförändringar, nya lagar, begränsade naturresurser, allmänhetens okunskap och ett för närvarande svagt stöd från myndigheter, politiker och samhället. Vi måste därför ge miljöfrågorna den status och prioritet dessa förtjänar. Arbetet med miljö och hållbar utveckling kräver kunskap, forskning och utveckling om både naturen och samhället. Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter ett brett engagemang och en delaktighet från alla parter på olika nivåer i Golfsverige. Delaktighet och samarbetet gynnar alla aktörer inom golfen och ger förbättrad miljö, effektivt utnyttjande resurser plus ökad trovärdighet i samarbete med myndigheter. Det ger också en styrka i att leda och driva golfens miljöfrågor internationellt vilket är viktigt eftersom miljöfrågorna till sin natur är globala.

SGF:s miljöarbete ska fokusera på att visa på golfen som en väldigt bra markanvändning för samhället i stort och som är en tillgång för det rörliga friluftslivet såväl som för växter och djur. Gentemot golfklubbarna ska SGF erbjuda fortsatt miljödiplomering. För de som vill investera mer i sitt miljöarbete ska vi erbjuda GEO certifieringen.  1999 införde SGF första beviset på att golfklubbar arbetar med miljöfrågor. När klubben uppfyller ett antal kriterier erhåller klubben SGF:s miljödiplom Klubben ska ha upprättat en miljöplan och årsmötet ska ha antagit en miljöpolicy. Då erhåller klubben SGF:s Miljödiplom som är beviset på att man sätter miljöfrågorna fokus. I dag har drygt hälften av Sveriges 483 golfklubbar uppfyllt kriterierna och erhållit SGF:s Miljödiplom.

ÖGF:s miljövision är:

  • att tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö.
  • att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

Uppfattningarna kring golfens miljöpåverkan är många – och ofta också felaktiga. Problemet för golfen i allmänhet är att kommunicera ut det till allmänhet och myndigheter. Ett utomordentligt bra sätt att nå ut till alla och få trovärdighet i sitt miljöarbete är att miljöcertifiera golfanläggningen. Generellt har Östergötlands golfklubbar ett stort ansvar för miljön och är duktiga på att hantera miljöfrågorna. Golfanläggningarna har stor miljökunskap, och sitt miljöarbete väl dokumenterat i miljöplaner, skötsel program, och samarbete med kommunernas miljökontor.

GEO – Golf Environment Organisation  
Golfens nya internationella miljöcertifieringssystem är välkommet och ger nya möjligheter för alla golfanläggningar att på ett inspirerande och effektivt sätt arbeta med och kommunicera miljöarbetet. Certifieringen talar om att golfanläggningens miljöarbete håller god internationell standard. GEO systemet är ett miljöledningssystem anpassat till golfens förutsättningar.

I Östergötland är det 15 klubbar som har erhållit SGF:s miljödiplom. För klubbar som har SGFs miljödiplom och vill komma vidare i miljöarbetet och minska sin miljöbelastning är GEO en naturlig fortsättning. GEO är ett enkelt, prisvärt och inspirerande sätt att arbeta med miljöfrågor.

En klubb i Östergötland, Mjölby GK har under årets som gått arbetat intensivt med GEO-certifiering och är nu inne i slutskedet. Mjölby GK kommer att få sin certifiering godkänd under försommaren. Vilket ger klubben en status och trovärdighet för sitt arbete med miljöfrågorna.

I varje golfdistrikt finns en miljösamordnare som har som uppgift att inspirera till och samordna miljöarbete t ex genom att anordna erfarenhetsutbyte inom detta område. Östergötlands Golfdistrikt stimmulerar klubbarna till certifiering bl a genom information, resurs vid uppstart mm samt ekonomiskt bidrag.

Björn Gustafsson
Miljöansvarig Östergötlands Golfförbund