• Header 1600x500

Nyhetsarkiv

Information från ÖGFs styrelse

Till ordförande och klubbchefer Linköping den 30 april 2020

Valborgsmässoafton och en härlig start på golfsäsongen!

Här kommer diverse information från oss i distriktsstyrelsen

Förbundsmötet

I söndags hade vi förbundsmötet digitalt. Ni som är intresserade kan också se det i efterhand eftersom det också sändes via Facebook.

I introduktionen från vår ordförande Maria Möller framkom bland annat att det inte varit självklart att våra golfbanor skulle få öppna. SGF har, min uppfattning, agerat på ett mycket bra sätt mot myndigheter. Det som Maria tryckte på var vikten att ALLA följer de rekommendationer som finns, d.v.s ingen kratta i bunker, håla ut utan att röra flagga, digitala scorekort o.s.v. Har du inte koll så gå in på denna länk så har du all information: https://golf.se/for-spelaren/spela-golf/spel-under-coronapandemin/. Golfen måste visa att vi föregår med det goda exemplet på alla sätt.

Inför förbundsmötet hade styrelsen beslutat att föreslå ajournering av två punkter, Verksamhetsinriktning 2021/22 och Ekonomisk ram/budget. Förbundsmötet beslutade att i dessa delar ajournera mötet och lägga in ett extra förbundsmöte 21/22 november. Allt detta för att Coronakrisen påverkar allas vår verksamhet såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Då finns det möjlighet att omprioritera/förändra verksamheten utifrån helt nya förutsättningar om så behövs.

För kännedom så har SGF korttidspermitterat delar av personalen som en konsekvens av rådande situation och att spara pengar.

Den motion som Ingelsta GK lämnat avseende utveckling i GIT och tävlingsspel gick igenom utan diskussion https://golf.se/globalassets/golf-i-sverige/forbundsmotet/fm-2020/forbundsstyrelsens-yttrande-over-motion-7-fran-ingelsta-gk.pdf

Stöd till klubbar/bolag via RF

RF har fått 500 MSEK att fördela till idrotten som stöd p.g.a. Coronakrisen och de intäktstapp som konsekvens. Även golfen omfattas av denna möjlighet och på måndag så kommer SGF att gå ut med information om vad man kan söka ersättning för och också lite enkla mallar till hjälp. SGF:s tolkning är att intäktstapp i form av utebliven tävlingsverksamhet, greenfee och företagsgolf. Har du frågor eller behöver stöd i ansökan, kontakta Anders Hammarström. Observera att stödet kommer från RF, vilket innebär att enbart föreningar som upplever intäktstapp kan söka stöd, ej bolag. Ansökningstiden är kort och beslut om ev. stöd till er kommer innan juni månads utgång.

Statliga åtgärder p.g.a. Corona

Regeringen har ju tagit fram flera stödpaket och när jag sitter och skriver detta så kommer ytterligare ett, d.v.s. omsättningsstöd. Här finns givetvis möjligheter för båda golfklubbar och de aktiebolag som många har. Har du frågor så hör gärna av dig till Anders Hammarström eller mig så lotsar vi dig i vilka möjligheter som finns.

Hur ser det ut hos er klubbar

Som min förberedelse till förbundsmötet skickade jag ut ett antal frågor till er. Jag fick svar från samtliga klubbar exkl. Östad, Linköping, Mauritzberg och Valdemarsvik. Jag går här inte in på vad enskilda klubbar svarar men ni får en generell bild:

Hur ser medlemsantalet ut jämfört med föregående år vid denna tidpunkt?
Generellt svar: God eller mycket god medlemstillströmning, i vart fall inget medlemstapp som det ser ut idag, istället ökning hos många klubbar. Golfen är en möjlighet i dagsläget.

Om ni har verksamhet i egen regi (restaurang, pro, uthyrning m.m.), hur har verksamheten påverkats ekonomiskt?
Generellt svar: Intäktstapp och ett relativt stort sådant för restaurang och cafèverksamhet oavsett egen verksamhet eller entreprenad. Arrangemang i restauranger avbokade. Korttidspermittering gjord där möjlighet finns. Oro finns för att senare arrangemang också blir inställda med ytterligare intäktsförluster.

De som har hotellverksamhet är både oroliga för att vi har mycket långvariga restriktioner men ser också möjligheter med att det blir mer semestrande i Sverige.

Träningsverksamheten fungerar väl även fast man får agera annorlunda. Medlemsresor inställda med intäktsbortfall som följd.

Dessutom har intäkter från samarbetspartners/sponsring/företagsgolf påverkats kraftigt.

Om ni har utarrenderad verksamhet (pro, restaurang) hur har entreprenörernas verksamhet påverkats?
Generellt svar: Se ovan avseende verksamhet i egen regi. Vi upplever dock en normal tillströmning av nya golfare till Nybörjarkurser.

Har ni nyttjat/planerar att nyttja de krispaket som finns (korttidspermittering, anstånd med skatter och moms) (Nedsättning av arbetsgivaravgifter)
Generellt svar: Finns klubbar som har korttidspermittering av viss personal. Svårt att nyttja korttidspermittering i ett läge där alla resurser behövs. Nedsättning av arbetsgivaravgifterna är en möjlighet att sänka kostnaderna.

Vilka ekonomiska konsekvenser bedömer ni att klubb/bolag kommer att få? Påverkas likviditeten och hur hanterar ni detta?
Alla klubbar och bolag har ekonomiska konsekvenser. En lite mindre klubb kan ha ett intäktstapp på 100 – 150 TSEK och en större upp på miljonbelopp. Det är klubbar som redan informerat sin bank att det kommer att bli likviditetspåverkan i höst.

Distriktets rekommendation: Har ni inte pratat med banken, gör det nu och inte när det/om det börjar bli problematiskt. Bankerna förstår situationen men vill aldrig komma in i ett sent läge. Vill ni diskutera hur ni kan agera är ni välkomna att höra av er

Har ni sett andra intäktsmöjligheter för att minimera den ekonomiska skadan?
Generellt svar: Många hoppas på ett bra greenfeeår och vissa jobbar med alternativa åtgärder för att stärka likviditet. Erbjud uppgraderingar av medlemskap för ”greenfeemedlemmar”, då många i dessa kategorier upplever större möjlighet att spela mer golf i år. Finns klubbar som diskuterar olika former av medlems/aktieägartillskott för att stärka både resultat och likviditet.

Hur kommunicerar ni läget med era medlemmar?
Generellt svar: Medlemsinfo via mail och anslag framför allt

Distriktets rekommendation: Var tydliga och raka i kommunikationen om läget och också uppmana era medlemmar till att på alla sätt stötta klubben. Måste ni i ett senare skede agera för att säkra klubbens ekonomi genom tilläggsfakturering på något sätt så är det viktigt att medlemmarna redan idag och löpande får information om läget.

Annat
Generellt svar: Många är oroliga för att vi får långvariga restriktioner och att ekonomin (resultat/balans/likviditet succesivt ytterligare försämras med fleråriga effekter.

Distriktets rekommendation: Arbeta fram några olika scenarier med handlingsplaner för varje. Anders Hammarström eller distriktet stöttar er i ett sådant arbete. Vänta absolut inte!

Hälsningar

Staffan Johansson

Sgf Logo
Logoblueyellow
Facebook Logo

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 20 golfklubbar med över 40.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Vår vision är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

© 2020 Östergötlands Golfförbund         Ansvarig utgivare: Staffan Johansson